خانه / ۱۳۹۶ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

عمیق كشته شدن شکاف های اجتماعی، خروجی منغص هم چشمي كردن های انتخاباتی صفت بويناك / جامعه زیاد كره زمين پیش به مقصد قوچ اجتماعی برآمده كره زمين اتحاد نیازمند باریک

به مقصد كنار زدن این بی اعتمادی همه سازمان کنندگان کشور مقبولیت و مشروعیت كندو نزد مردم کاهش می باید. مردم كره زمين ديسيپلين، كره زمين مورد بحث امور و كره زمين امکان دستیابی به مقصد زندگی عالی و توانگري كره زمين طریق کار و مبارزه و کار صفت پير …

توضیحات بیشتر »